Aktualności

studia kulturoznawcze

[2(12)/2017] Wzory kultury a wzory obywatelskości

Oto kolejny numer „Studiów Kulturoznawczych” poświęcony refleksji na temat wzorów kultury w kontekście szeroko rozumianej „obywatelskości”. Numer obejmuje prezentację analizy zagadnienia obywatelskości, pojęcia obywatela, wzorów, postaw oraz form i przedstawień obywatela, jakie obowiązują w kulturze. Zaprezentowana w nim różnorodność podejść i aspektów obywatelskości oraz wzorów kultury w kontekście obywatela i obywatelskości pozwoli przedstawić obraz dzisiejszej debaty nad aktualnym tematem przestrzeni kulturowej, łączącej kwestię przestrzeni publicznej z aktywnością obywatelską, a także problematykę teoretycznych rozważań na temat przynależności i obszarów obywatelstwa w przestrzeni społecznej i prywatnej, wzorców kształtowanych postaw obywatelskich oraz ich historycznych, kulturowych i prawnych uwarunkowań.

Uwagę autorów prezentowanych w przygotowywanym numerze prac skupiły między innymi zagadnienia wzorów aktywności obywatelskiej zawartych w formach buntu w kulturze, oporu i nieposłuszeństwa obywatelskiego, które świadczyć mogą o zaangażowaniu obywatelskim, jego przejawach, odmianach i funkcjach odnotowywanych w historii oraz zaznaczających się wyraźnie w kulturze współczesnej. Ponadto w numerze znaleźć będzie można omówienie teoretyczne wzorów kulturowych oraz ich funkcji społecznych i kulturowych, zarówno w kontekście przeszłości, jaki i przyszłości, prezentowanych postaw i wzorów obywatelskości w kulturze.

Czytaj w ISSUU.COM

 

 

powrót

Seria wydawnicza

Image

Seria wydawnicza

Zapraszamy do lektury „Studiów Kulturoznawczych” w nowej edycji. Ukazująca się od 1995 r. seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. Przekształcając „Studia Kulturoznawcze” w regularnie ukazujące się czasopismo, chcemy kontynuować znakomitą tradycję serii.

ISSN: 2084-2988

Rada naukowa czasopisma

 • prof. dr hab. Jacek Sójka
 • prof. dr hab. Wojciech Chyła
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. dr hab. Jan Grad
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Ewa Rewers
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr Magdalena Kamińska (redaktorka naczelna)
 • dr Tomasz Żaglewski (sekretarz redakcji)
powrót

dla Autorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przypisy prosimy formułować według następujących zasad:

Wymogi edytorskie

 1. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim.
 2. Przy nazwisku Autora należy podać afiliację.
 3. Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5.
 4. Cytaty do trzech linijek w tekście zaznaczamy cudzysłowem, zaś powyżej trzech linijek zapisujemy w „bloczku” czcionką Times New Roman 10.

Przypisy

 1. Książka – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. W przypadku dzieł tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza po tytule książki. Np.:
 2. H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 2003, ss. 17-18.

  P. Sloterdijk, Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 6.

 3. Praca zbiorowa (pod redakcją) – inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. Np.:
 4. J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999, ss. 22-23.

 5. Rozdział pracy zbiorowej pod redakcją: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, (w:) inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona, np.:
 6. J. Assmann, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, (w:) M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 55.

 7. Artykuł z czasopisma – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, strony, np.:
 8. R. Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miejskiej, „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013, s. 109.

 9. Artykuł z czasopisma internetowego – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, adres www, [data dostępu], np.:
 10. M. Kamińska, Praktyki żałobne w Internecie, „Kultura i Historia” nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4803, [3.05.2013].

Skróty

 1. Jeżeli cytujemy daną publikację kilka razy z rzędu, stosujemy skrót „Tamże”, pisany prostą czcionką.
 2. Jeżeli cytujemy daną publikację w kilku miejscach artykułu, stosujemy skrócony tytuł, np.:
 3. P. Sloterdijk, Gorliwość Boga…,, s. 56.

 4. Jeżeli cytujemy więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, zaś przy kolejnych cytowaniach skrót tytułu.
 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
powrót

Recenzenci

Procedura recenzowania

Po otrzymaniu artykułu przez Redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do Autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między Redakcją, Recenzentem i Autorem odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do recenzentów zewnętrznych.

Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej Autor pracy zostajeprzez Redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych Autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez Recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekściedrobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by Recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by Recenzent i Autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

Powyższa procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz recenzji

Prawa autorskie

Czasopismo naukowe „Studia Kulturoznawcze” oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały są powszechnie dostępne i mogą być wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnychbez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Autorów i Redakcji. Nadesłanie artykułu do publikacji traktowane jest jako zgoda Autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych do powyżej wymienionych celów.W takich przypadkach należyjedynie wskazać źródło, z którego zaczerpnięte zostały informacje.Pobieranie opłat za dostęp do materiałów zawartych w naszym piśmie lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.

Przesyłane do Redakcji teksty muszą stanowić oryginalne prace, uprzednio nigdzie nie publikowane i nie przedkładane innym redakcjom lub wydawcom. Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyższego w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guestauthorshipudział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały jednoznacznie określone jako jego współautorzy, powinien być uwzględniony i jasno określony w publikacji. Praktyki ghostwriting oraz guestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, zatemwykryte przez Redakcję przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów. Autorzy zgłaszanych prac są zobowiązani dozadeklarowaniawkładu każdego z nich w powstanie publikacji wraz z podaniem afiliacji oraz kontrybucji (informacji o tym, kto jest autorem wkładu koncepcyjnego). Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych ponosi Autor zgłaszający pracę.

Lista recenzentów

rok 2011

 • Prof. dr hab. Michał Błażejewski
  Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Leszek Brogowski
  Uniwersytet Górnej Bretanii w Rennes 2
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie

rok 2012

 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Dr hab. Maria Popczyk
  Uniwersytet Śląski
 • Dr Magdalena Kamińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

rok 2013

 • Prof. dr hab. Michał Błażejewski
  Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Leszek Brogowski
  Uniwersytet Górnej Bretanii w Rennes 2
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Prof. dr hab. Mikołaj Jazdon
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Katarzyna Thiel-Jańczuk
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

rok 2014

 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Prof. dr hab. Renata Rogozińska
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Dr hab. Dariusz Brzostek
  Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Dr Radosław Bomba
  Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Karolina Golinowska
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Marcin Jewdokimow
  Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Magdalena Kamińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Marta Kosińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Dorota Muszytowska
  Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Piotr Pławuszewski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Olga Urban
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Ewa Wójtowicz
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

rok 2015

 • Dr hab. Janina Buczkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Hubert Kowalski (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Paweł Sitkiewicz (Uniwersytet Gdański)
 • dr Radosław Bomba (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr Karolina Sikorska.
powrót

Zapowiedź

[1(13)2018] Mobile Media Research

Kolejny, anglojęzyczny numer „Studiów Kulturoznawczych” prezentować będzie artykuły będące pokłosiem zrealizowanego w 2014 roku w Instytucie Kulturoznawstwa UAM projektu badawczego „Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka” („Mobility: Media, Urban Practices and Students' Culture”) a także powiązanych z projektem sesji panelowych „Mobilny aktywizm” oraz „Technologiczne uwarunkowania mediów mobilnych” przeprowadzonych w ramach II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców.

Uwagę autorów prezentowanych w przygotowywanym numerze prac skupiły między innymi zagadnienia wzorów aktywności obywatelskiej zawartych w formach buntu w kulturze, oporu i nieposłuszeństwa obywatelskiego, które świadczyć mogą o zaangażowaniu obywatelskim, jego przejawach, odmianach i funkcjach odnotowywanych w historii oraz zaznaczających się wyraźnie w kulturze współczesnej. Ponadto w numerze znaleźć będzie można omówienie teoretyczne wzorów kulturowych oraz ich funkcji społecznych i kulturowych, zarówno w kontekście przeszłości, jaki i przyszłości, prezentowanych postaw i wzorów obywatelskości w kulturze.

W dalszej części numeru Czytelnik będzie mógł zapoznać się z omówieniami kluczowych dla współczesnej medialnej mobilności kategorii saturacji, algorytmu czy „wymieszanych rzeczywistości” (mixed realities), a także z rozważaniami na temat popkulturowych reprezentacji mediów mobilnych i ich historii.

powrót

Kontakt

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko*

adres e-mail*

temat*

treść wiadomości*

* | pola wymagane

Dojazd

Mapa

Adres

Instytut Kulturoznawstwa UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89A

Telefon: +48 (61) 829 21 05
Email: studiakulturoznawcze@gmail.com

Redakcja

Redaktor naczelna dr Magdalena Kamińska

Sekretarz redakcji - dr Tomasz Żaglewski

Dystrybucja

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Informacje na temat możliwości zakupu wysyłkowego Studiów Kulturoznawczych >>

Księgarnie

Poznańska Księgarnia Akademicka
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Księgarnia Uniwersytecka WNS
ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-569 Poznań

powrót
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan