Aktualności

studia kulturoznawcze

[2(15)2018] Cyberkultura między inkuzją a ekskluzją

Autorzy przedstawianego Czytelnikowi numeru „Studiów Kulturoznawczych” – zainspirowanego przez zogniskowany wokół tej właśnie tematyki panel na III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”, który odbył się 21 września 2017 r. w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – podjęli niełatwe zadanie zbudowania kulturoznawczej charakterystyki cyberkultury w dobie radykalnych przemian. Skupili się na takich zagadnieniach szczegółowych, jak rola humoru w komunikacji zapośredniczonej komputerowo (Katarzyna Kucharska), AI i transhumanizm (Roman Bromboszcz), konstruowanie tożsamości przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (Piotr Cichocki), migracje i migranci (Małgorzata Durzewska, Rafał Cekiera, Piotr Jakubowski), przybierający różne postaci aktywizm w cyberprzestrzeni (Agnieszka Dytman-Stasieńko, Magdalena Kamińska), fenomen memu internetowego i jego migracji kulturowych (Jakub Nowak), przekraczanie społecznych norm i tabu (Rafał Węgrzyn i Jakub Kuś, Emilia Stachowska), konstruowanie wernakularnych systemów przeciwwiedzy (Katarzyna Marak i Miłosz Markocki), zróżnicowane formy wspólnotowości kształtujące się w cyberprzestrzeni (Samuel Maruszewski), wreszcie rola „starych” mediów w nowym pejzażu medialnym i praktyki odbiorcze nowej, ukształtowanej przez cyfrowe media publiczności (Magdalena Jackowska). Numer uzupełniają recenzje książkowe. Życzymy inspirującej lektury.

Czytaj w ISSUU.COM

 

 

powrót

Seria wydawnicza

Image

Seria wydawnicza

Zapraszamy do lektury „Studiów Kulturoznawczych” w nowej edycji. Ukazująca się od 1995 r. seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. Przekształcając „Studia Kulturoznawcze” w regularnie ukazujące się czasopismo, chcemy kontynuować znakomitą tradycję serii.

ISSN: 2084-2988

Rada naukowa czasopisma

 • prof. dr hab. Jacek Sójka
 • prof. dr hab. Wojciech Chyła
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. dr hab. Jan Grad
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Ewa Rewers
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr Magdalena Kamińska (redaktorka naczelna)
 • dr Tomasz Żaglewski (sekretarz redakcji)
powrót

dla Autorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przypisy prosimy formułować według następujących zasad:

Wymogi edytorskie

 1. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim.
 2. Przy nazwisku Autora należy podać afiliację.
 3. Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5.
 4. Cytaty do trzech linijek w tekście zaznaczamy cudzysłowem, zaś powyżej trzech linijek zapisujemy w „bloczku” czcionką Times New Roman 10.

Przypisy

 1. Książka – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. W przypadku dzieł tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza po tytule książki. Np.:
 2. H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 2003, ss. 17-18.

  P. Sloterdijk, Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 6.

 3. Praca zbiorowa (pod redakcją) – inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. Np.:
 4. J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999, ss. 22-23.

 5. Rozdział pracy zbiorowej pod redakcją: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, (w:) inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona, np.:
 6. J. Assmann, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, (w:) M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 55.

 7. Artykuł z czasopisma – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, strony, np.:
 8. R. Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miejskiej, „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013, s. 109.

 9. Artykuł z czasopisma internetowego – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, adres www, [data dostępu], np.:
 10. M. Kamińska, Praktyki żałobne w Internecie, „Kultura i Historia” nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4803, [3.05.2013].

Skróty

 1. Jeżeli cytujemy daną publikację kilka razy z rzędu, stosujemy skrót „Tamże”, pisany prostą czcionką.
 2. Jeżeli cytujemy daną publikację w kilku miejscach artykułu, stosujemy skrócony tytuł, np.:
 3. P. Sloterdijk, Gorliwość Boga…,, s. 56.

 4. Jeżeli cytujemy więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, zaś przy kolejnych cytowaniach skrót tytułu.
 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
powrót

Recenzenci

Procedura recenzowania

Po otrzymaniu artykułu przez Redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do Autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między Redakcją, Recenzentem i Autorem odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do recenzentów zewnętrznych.

Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej Autor pracy zostajeprzez Redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych Autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez Recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekściedrobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by Recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by Recenzent i Autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

Powyższa procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz recenzji

Prawa autorskie

Czasopismo naukowe „Studia Kulturoznawcze” oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały są powszechnie dostępne i mogą być wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnychbez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Autorów i Redakcji. Nadesłanie artykułu do publikacji traktowane jest jako zgoda Autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych do powyżej wymienionych celów.W takich przypadkach należyjedynie wskazać źródło, z którego zaczerpnięte zostały informacje.Pobieranie opłat za dostęp do materiałów zawartych w naszym piśmie lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.

Przesyłane do Redakcji teksty muszą stanowić oryginalne prace, uprzednio nigdzie nie publikowane i nie przedkładane innym redakcjom lub wydawcom. Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyższego w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guestauthorshipudział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały jednoznacznie określone jako jego współautorzy, powinien być uwzględniony i jasno określony w publikacji. Praktyki ghostwriting oraz guestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, zatemwykryte przez Redakcję przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów. Autorzy zgłaszanych prac są zobowiązani dozadeklarowaniawkładu każdego z nich w powstanie publikacji wraz z podaniem afiliacji oraz kontrybucji (informacji o tym, kto jest autorem wkładu koncepcyjnego). Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych ponosi Autor zgłaszający pracę.

Lista recenzentów

rok 2011

 • Prof. dr hab. Michał Błażejewski
  Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Leszek Brogowski
  Uniwersytet Górnej Bretanii w Rennes 2
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie

rok 2012

 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Dr hab. Maria Popczyk
  Uniwersytet Śląski
 • Dr Magdalena Kamińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

rok 2013

 • Prof. dr hab. Michał Błażejewski
  Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Leszek Brogowski
  Uniwersytet Górnej Bretanii w Rennes 2
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Prof. dr hab. Mikołaj Jazdon
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Katarzyna Thiel-Jańczuk
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

rok 2014

 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Prof. dr hab. Renata Rogozińska
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Dr hab. Dariusz Brzostek
  Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Dr Radosław Bomba
  Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Karolina Golinowska
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Marcin Jewdokimow
  Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Magdalena Kamińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Marta Kosińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Dorota Muszytowska
  Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Piotr Pławuszewski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Olga Urban
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Ewa Wójtowicz
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

rok 2015

 • Dr hab. Janina Buczkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Hubert Kowalski (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Paweł Sitkiewicz (Uniwersytet Gdański)
 • dr Radosław Bomba (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr Karolina Sikorska.
powrót

Zapowiedź

ŚMIERĆ. FIGURY OBECNOŚCI – FIGURY ZAPOMNIENIA

Nauka zawsze interesowała się ciałem, ale filozofia w którymś momencie je porzuciła. Dziś zresztą widać, że nie tylko porzuciła, pozwalając naukowcom i inżynierom robić z nim, co zechcą, ale również naraziła je na rozszarpywanie przez różnego rodzaju ideologie. Nasze ciała zostały sprzedane systemowi wymiany kapitalistycznej i poddane różnego rodzaju technologiom mającym je usprawniać, dodawać im mocy. Ciało kiedyś stanowiło nośnik jednostkowej woli, dziś stało się co najwyżej składnikiem populacji (Michel Foucault), którą trzeba sterować. Gilles Deleuze stwierdzi, że kapitalizm restauruje „sztuczne terytorialności” w postaci różnych wiar czy form, których nie da się już wpisać w żadną hierarchię, a ciało to maszyna złożona z organów, których funkcje są rozłączne (dlatego Deleuze i Guattari proponują nowy holistyczny paradygmat „ciała bez organów”). Wszystko dziś jest równoważne, równouprawnione, ponieważ skuteczność wyparła wszystkie inne wartości. Pod tym kątem programuje się również nasze ciała. Wiek XX coraz częściej zwraca się ku ustaleniom, że doświadczenie umysłowe jest w pełni cielesne, a zarazem często pozostawia zabiegi wokół ciała w paradygmacie kartezjańskim. Dziś znów trzeba powrócić do przedstawienia spektrum idei związanych ze źródłowym pojęciem cielesności – hyle – w znaczeniu ogólnym, całościowym, strukturalnym. Przywrócić jednostkowemu ciału należny mu status, uczynić je podmiotem namysłu – to zadanie filozofii w XXI wieku.

powrót

Zasady etyczne

Zasady etyczne

Ghostwriting, guest authorship, plagiat i autoplagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE). Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej.

powrót

Kontakt

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko*

adres e-mail*

temat*

treść wiadomości*

* | pola wymagane

Dojazd

Mapa

Adres

Instytut Kulturoznawstwa UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89A

Telefon: +48 (61) 829 21 05
Email: studiakulturoznawcze@gmail.com

Redakcja

Redaktor naczelna dr Magdalena Kamińska

Sekretarz redakcji - dr Tomasz Żaglewski

Dystrybucja

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Informacje na temat możliwości zakupu wysyłkowego Studiów Kulturoznawczych >>

Księgarnie

Poznańska Księgarnia Akademicka
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Księgarnia Uniwersytecka WNS
ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-569 Poznań

powrót
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan